Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Dictionary

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z

  Nederlands English

Nederlands English
OBP (Ondersteunend- en Beheerspersoneel) administrative and support staff
ODC (Onderdeelscommissie) Personnel Committee
OER (Onderwijs- en Examen Reglement) Teaching and Examination Regulations
Om te voldoen aan de toenemende vraag aan To meet the increasing demand for
ombudsman ombudsman
omvat comprises
onafgebroken werkzaam zijn have an unbroken term of employment
onbezoldigden voluntary staff
onder beding van subject to
onder verantwoordelijkheid van under the responsibility of
onderbouwen, een klacht substantiate a complaint
onderbreken, je studie interrupt your studies
onderdeel component
onderlinge concurrentie mutual competition
onderlinge dialoog mutual dialogue
ondernemingsraad Works Council
ondersteunend personeel support staff
ondersteunende diensten support services
ondersteuning support
Ondersteuning & Management Arbeidsrecht (HRM) Labour Law Legislative Support
ondersteuning (financiele/psychologische/onderst. bieden) assistance (financial/psychological/provide assistance (to))
ondertekenen (formulier) sign a form
onderwijs activiteiten teaching activities
onderwijs gerelateerde variabelen teaching-related variables
onderwijs geven teach
onderwijs heeft voorrang teaching takes precedence
onderwijs in courses in
onderwijs inspanningen teaching efforts
onderwijs prestatie indicatoren teaching performance indicators
onderwijs- en examenroosters course and examination timetables
onderwijs- en onderzoeksportfolio teaching and research portfolio
onderwijs- en wetenschapsbeleid teaching and research policy
onderwijsaanbod (overzicht van cursussen) courses on offer
onderwijsactiviteiten teaching activities
Onderwijsadviescommissie Educational Advisory Committee
onderwijsadviseur teaching advisor
onderwijsagenda teaching calendar
onderwijsbegeleiding educational support
Onderwijsbeleid Education Policy
onderwijsbeoordeling teaching evaluation
onderwijsbevoegdheid teaching qualification
onderwijsbijdrage course fees
onderwijsbudget teaching budget
onderwijscapaciteit teaching capacity
onderwijscommissie Education Committee
onderwijsconcept teaching concept, educational concept
onderwijscoördinator teaching coordinator
onderwijscoördinator teaching coordinator
onderwijscultuur educational culture
Onderwijsdirecteur Director of Education
onderwijsevaluatie teaching evaluation
onderwijsinformatiesystemen education information systems
onderwijsinhoudelijke aspecten aspects of X that relate to the content of the degree programmes
onderwijsinspectie education inspectorate
onderwijsinstelling education institution
onderwijsinstituut teaching institute
onderwijsintensieve faculteiten education-intensive faculties
onderwijsintensiteit Education intensity
onderwijsintensiteit Intensity of teaching
onderwijsinzet teaching effort
onderwijskunde didactics
onderwijskwalificaties teaching qualifications
onderwijslocatie teaching building
onderwijsmethode teaching method
onderwijsniveau level of education
onderwijsondersteuning educational support
onderwijsorganisatie organisation of education
onderwijsplanningssysteem teaching planning system
onderwijsprogramma curriculum
onderwijsraad Education Council of the Netherlands
onderwijssector sector of education, education sector
onderwijsstaf teaching support staff
onderwijsstructuur teaching structure, educational structure
onderwijssysteem education system
onderwijstaak teaching duties
onderwijstaakbelasting teaching task load
onderwijstaken, educatieve taken educational duties
onderwijsvernieuwing educational renewal
onderwijsvernieuwingsbudget educational renewal budget
onderwijsvoorzieningen teaching facilities
onderwijsvorm(en), onderwijswerkvormen teaching format(s)/method(s)
onderwijszaal teaching room
onderwijzaal teaching room
onderwijzend personeel teaching staff
onderzoek verrichten naar carrying out research on
onderzoek voorstellen indienen submit research proposals
onderzoeken (een klacht) examine/investigate a complaint
onderzoekgroep research group
onderzoekmethode method of research
onderzoekprogramma research programme
onderzoeksassistent research assistant
onderzoeksbeoordeling research evaluation
onderzoeksbevoegdheid research qualification
onderzoekscapaciteit research capacity
onderzoekschool research school
onderzoekscommissie research committee
onderzoekscontract research contract
onderzoekscoördinator research coordinator
onderzoeksgebied field of research
onderzoeksinstituut research institute
onderzoeksleerstoel research chair
onderzoeksleider head of the research project
onderzoeksplan research plan
onderzoeksportfolio research portfolio
onderzoekspresentatie research presentation
onderzoeksproject research project
onderzoekssubsidie research grant
onderzoeksvisitatiecommissie research visitation committee
onderzoeksvoorstel research proposal
oneens zijn (met besluit) disagree with a decision
ongeldig besluit invalid decision
ongewenst gedrag undesirable behaviour
onkosten expenses
onkosten declareren claim expenses
onkostenvergoeding reimbursement of expenses
onroerende goederen immovable properties
ontgroening initiation
ontheffing exemption
ontlenen van to take effect from
ontslag krijgen/nemen dismissal /resignation
ontslagaanzegging notice of dismissal
ontslagbrief letter of dismissal
ontwerpgericht disciplinair onderzoek (IO) design-oriented disciplinary research
ontwerponderwijs design teaching / teaching of design
ontwerpopdracht design assignment
ontwerpproject design project
ontwikkeling (P&O) development
ontwikkelingsplan development plan
ontwikkelingsplan development programme
onvoldoende (cijfer) fail
op de gebieden van in the areas of
op de hoogte houden / blijven campus ontwikkelingen to keep abreast of events around campus
op deze wijze in this regard
op maat gesneden programma tailor-made programme
op verzoek van At the request of
opbouw vakantiedagen holiday accrual
opbouw vakantiedagen accrual of holiday entitlement
opdracht assignment
open dag (houden) (hold an) open day
open inschrijving open enrolment
open toepassingen open applications
openbaarheid van examens public nature of examinations
openbare instelling public institution
openingscollege opening lecture
openingstijden opening hours
operationele prestaties operational performance
opfriscursus refresher course
opgesteld advies advisory report was drawn up
opgesteld door drawn up by
opkomst (bij colleges) attendance
opleiding degree programme
opleiding: aan opleiding beginnen/ hem volgen/aanbieden enter or start a programme/follow/ run a programme
opleidingen degree programmes
opleidingengids prospectus
opleidings- en begeleidingsplan (OBP) teaching and supervision plan
opleidingsaanbod programmes on offer
opleidingsbestuur department administration
opleidingscapaciteit intake capacity
Opleidingscommissie Board of Studies
opleidingscommissie (van de opleiding …) Board of Studies (of the programme in…)
Opleidingsdirectie (ODIR) Board of Education
Opleidingsdirectie Groot full Board of Education
opleidingsduur programme duration
opleidingsgebonden deel degree programme-related part
opleidingsprogramma (degree) programme
opleidingssector (disciplinary) sector
oplopen (studievertraging) fall behind with work
oplossen (een klacht) resolve a complaint
oplossing solution
opnemen van vakantiedagen taking holidays
opponeren examine
Opslag Waterstof (project) Packaged Hydrogen
opstart pakket start-up package
optioneel optional
optreden namens de TU Delft acting on behalf of TU Delft
opvolgen succeed
opvolger successor
opvolging succession
opwaartse loopbaanstap vertical career step
opzegtermijn notice, notice period
opzegverbod situations in which employment may not be terminated / dismissal prohibitions (in CAO)
oratie inaugural lecture
orders plaatsen placing orders
organisatieonderdeel / beheerseenheid Faculty / Department
organisatiestructuur organisational structure
oriëntatiejaar orientation year
orienterende functie orientational function
oud-hoogleraar retired professor, former professor, professor emeritus
ouderdomspensioen old age pension
ouderschapsverlof parental leave
OV jaarkaart travel card
OV studentenkaart student public transport pass
OV-kaart (openbaarvervoerskaart) public transport season ticket
over doen (een jaar) repeat/retake a year
overeenkomende behoeften matching needs
overeenkomst agreement
overeenkomst aangaan met to undertake an agreement with
overeenkomsten sluiten met externe partijen Contracting third parties
overhead overheads
overheadkosten overhead costs
overheden government bodies
overleg, consultatie consultation
overmacht circumstances beyond one's control
overwerkvergoeding overtime payment
overzicht overview
overzicht van gevolgde vakken transcript
overzichten van het financieel beleid outlines of the financial policy

Gebruik de "*" voor of na een woord om alle termen te vinden waarin dit woord voorkomt.
Bijv. met *stud* vindt u afstudeerscriptie maar ook studentenhuis.