Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Dictionary

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z

  Nederlands English

Nederlands English
aanbeveling (letter of) recommendation, reference
aanbieden offer/provide/run
aanbieden to offer
aandacht wordt besteed aan attention is paid to
aandachtsgebied area of attention, issue, focus, matter of concern
aandachtspunten points of concern
aangekondigde / gepubliceerde vacatures job vacancies
aangewezen (instelling, opleiding) degree programme
aangrenzend (v.e. wetenschapsgebied) adjoining
aankomende student prospective student
aanleverende disciplines supplying disciplines
aanloopkosten initial costs/expenses
aanmelden apply /register (for)
aanmelding registration/application
aanmelding (centrale) central registration
aanmelding (collectieve) collective registration
aanmeldingscijfers registration numbers/figures
aanmeldingsformulier (om zich als student aan te melden) registration form
aanmeldingsformulier (voor sollicitatie) application form
aanmeldkosten application fees
aanmerking komen be eligible for/qualify for
aanmoedigingsprijs incentive prize
aannames in beleid policy assumptions
aannemers contractors
aanpassen adjust
aanpassing adjustments
aanstaande studenten prospective students
aanstellen to appoint
aanstelling appointment
aanstelling (tijdelijke) temporary appointment
aanstellingsbeleid staffing policy
aanstellingsbrief letter/announcement of appointment
aanstellingsdatum date of appointment
aanstellingsduur van promovendi the appointment duration of PhD candidates
aantal afgegeven bachelor/master certificaten number of degree certificates completed
aantal afgestudeerden in drs. of ir. opleiding number of MA and MSc graduates
aantal credits number of credits
aantal inschrijvingen enrolment numbers
aantal inschrijvingen the number of enrolments
aantal medewerkers staff numbers
aantal ontwerpcertificaten number of design certificates
aantekening endorsement
aantrekken / verwerven van additionele middelen attract additional resources
aantrekkingskracht, wenselijkheid, kwaliteit attraction
aanvangskwalificaties (voor een studie) starting qualifications (for a degree programme)
aanvangsmodule starting module
aanvangssalaris starting salary
aanvangsschaal (salaris) starting scale
aanvraag application (for)
aanvragen apply (for)
aanvrager applicant
aanvullend supplementary
aanvullend onderzoek supplementary examination
aanvullend pakket/regeling (ziektekostenverzekering) supplementary package/scheme
aanvullende beurs supplementary grant
aanvullende eis supplementary requirement
aanvullende fondsen / financiele middelen supplementary funds
aanvullende stimulansen supplementary incentives
aanwijzen designate
AAW (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet) General Invalidity Benefits Act
ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) General Pension Fund for Public Employees
academicus (staflid) academic
academisch jaar academic year
academisch masterprogramma Master's programmes (taught degree programme)
academisch statuut ~academic charter
academische graad university/academic degree
academische vrijheid academic freedom
accent (binnen het hoofdvak) module's focus
accepteren accept
accountant accountant, auditor
accountantsverklaring audit report
accountmanager Account Manager
accreditatie accreditation
accreditatie-orgaan (CROHO) Central Accreditation Council
accreditatiecommissie Accreditation Committee
achtereenvolgend successive
achterstand oplopen in de studie, studenten die students whose study falls behind schedule
actiefzijde assets/credit side
activa assets
activa en passiva assets and liabilities
activerend onderwijs motivational teaching
activiteitenoverzicht activity overview
activiteitenverslag activity report
ad interim pro tem, temporary, acting, ad interim
Adjunct directeur O&S-domein Deputy Director of Education and Student Affairs
administratie (afdeling) administrative department, administration
administratie (hoofd van de afdeling) chief administrative officer
administratie (medewerker van de afdeling) administrative officer
administratie, bestuur, bestuursorgaan administrative body
administratief medewerker administrative assistant
administratienummer registration number
administratieve en secretariële ondersteuning Administrative and Secretarial Support
administratieve organisatie administrative apparatus
administratieve vastleggingen accounting records
adminstratieve afspraken maken making administrative agreements
Admissions officer Admissions Officer, TU Delft
adres address
adreswijziging change of address
advertentie advertisement
adviescommissie advisory committee
adviesgroep advisory group
adviesorgaan advisory body
adviesraad advisory council
adviesrecht advisory powers
Adviseur inschaling (toelating studenten) (van een afdeling) Admissions Officer (name of the department)
Adviseur kwaliteitszorg/onderwijsbeleid/onderwijsvernieuwing Quality Assurance / Education Policy/ Educational Renewal Advisor
Adviseur van College van Bestuur Advisor to the Executive Board
afbakenen demarcate
afbreken drop out
afdeling department (of)
afdeling Protocollaire Zaken Academic Protocols Unit
afdelingen departments
afdelingshoofd Head of Department/Department Head
afdelingsniveau departmental level
afdelingssecretaris Deputy Head of Department
afdelingssecretarissen departmental secretaries
afdelingsvoorzitter Departmental Director
afdelingsvoorzitters departmental directors
afgeleid derived
afgestudeerde graduate
afgeven issue
afleggen (examen) take/sit (an examination)
afscheid (van een medewerker) departure
afscheidsborrel farewell drinks / farewell drinks reception
afscheidscollege valedictory lecture, farewell lecture
afscheidsreceptie (bij pensioen) retirement reception
afscheidsrede valedictory address, farewell speech
afschrift bevolkingsregister certificate of residence
afsluiten take out
afsluiten (boekhouding) balance
afsluitend examen final examination
afspraken over capaciteit capacity agreements
afstandsonderwijs distance learning (courses), distance teaching
afstudeeraantekening graduation endorsement
afstudeerbegeleider (thesis) supervisor
afstudeerberaad graduation appraisal
afstudeercommissie thesis committee
afstudeercoördinator thesis coordinator
afstudeerdatum graduation date
afstudeerfase final project phase/thesis stage
afstudeerfonds graduation fund
afstudeerjaar graduation year
afstudeerkaart degree approval application
afstudeerlaboratorium graduation laboratory
afstudeeronderzoek graduation research
afstudeeropdracht subject for final project, thesis subject
afstudeerpresentatie final presentation
afstudeerproject final project, graduation project, thesis project
afstudeerrichting major, specialisation, main subject
afstudeerscriptie Bachelor's/Master's/final thesis/dissertation
afstudeertraject graduation process
afstudeervergoeding graduation allowance
afstudeervormen graduation arrangements
afstudeerwerk graduation project+B1429/graduation work
afstuderen graduate, obtain one's degree, take one's degree, complete one's studies
afstuderen aan de TUD graduate from TU Delft
afstuderen in to take a degree in
aftrekbaar (v.d. belasting) tax-deductible
aftrekpost deduction
afvloeiing gradual discharge
afwijzen (laten zakken voor een examen) fail (someone for an examination)
afwijzen (niet toelaten) reject
afwijzingsbrief letter of non-admission
agenda (lijst van gebeurtenissen) calendar
agendapunt item on the agenda
agendapunten topics on the agenda
agenderen to place on the agenda
aio (zie ook 'promovendus') PhD student
algemene bedrijfsreserve general operating reserve
algemene voorwaarden General Terms and Conditions
Algemene wet bestuursrecht General Administrative Law Act
alinea paragraph
alles behalve het proefschrift is af all but dissertation (ABD) status
allocatie allocation
allocatiesysteem allocation system
allochtone student ethnic minority student
allochtoon (person) belonging to an ethnic minority
als een percentage van as a percentage of
alumna alumna
alumnae alumnae
alumni alumni
Alumnibureau Alumni Office
alumnivereniging alumni association
alumnus alumnus
Ambtelijk secretaris examencommissie Secretary to the Board of Examiners
ambtsjubileum civil service jubilee
annuleren cancel
antwoordformulier reply form
AOW (Algemene Ouderdomswet) General Old Age Pensions Act
apparatuur equipment
arbeidscontract employment contract
arbeidsmarkt job market, labour market
arbeidsmarktonderzoek labour market study
Arbeidsmarkttoelage Labour-market-related allowance
arbeidsongeschikt incapacitated for work
arbeidsongeschiktheid (gedeeltelijke/volledige) partial/full incapacity for work
arbeidsongeschiktheidsregeling invalidity benefit scheme
arbeidsongeschiktheidsverzekering invalidity insurance
arbeidsovereenkomst employment/labour contract
arbeidsplaats job, position
arbeidsvoorwaarden terms / terms and conditions of employment
Arbowet Working Conditions Act
artikelen (wetenschappelijke) articles
aspectleerstoel flexible domain chair
atheneum atheneum "pre-university education"
audiovisuele middelen audiovisual equipment
auditorium main auditorium
Aula Congrescentrum Aula Congress Centre
autochtoon (bijv nw) indigenous, Dutch
autonome macht autonomous power
autorisatietabel authorisation table
avondonderwijs evening education, evening classes, evening courses

Gebruik de "*" voor of na een woord om alle termen te vinden waarin dit woord voorkomt.
Bijv. met *stud* vindt u afstudeerscriptie maar ook studentenhuis.