Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Dictionary

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z

  Nederlands English

Nederlands English
WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) personal liability/third-party insurance
waaier van instrumenten, assortiment aan instrumenten array of instruments
waardering (cijfer) mark
waarmerken certify
wangedrag (HR term) misconduct
wat verder ter tafel komt (wvttk) any other business (AOB)
wederzijdse afhankelijkheid tussen onderwijs en onderzoek interdependence of research and education
werk-gerelateerde-uitgaven schema / overzicht Work-Related Expenses Scheme
werkboek workbook
werkcollege tutorial
werkgever employer
werkgeversbijdrage employer's contribution
werkgeversverklaring employer's declaration
werkkring vinden secure a good position
werklast beoordeling work-load assessment
Werkloosheidwet (WW) Unemployment Insurance Act
werknemer employee
werkplan voor het komende jaar plan of work for the coming year
werkplek workspace
werkstudent student with a (part-time) job
werkstuk paper, assignment, project
werkverband working group
werkvergunning work permit
werkvorm mode of instruction
werving recruitment
werving en selectie (HR term) recruitment and selection
Wet Bescherming Persoonsgegevens Personal Data Protection Act
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) Invalidity Insurance Act
Wet op de Ondernemingsraden (WOR) Works Councils Act
Wet op de Studiefinanciering 2000 (WSF 2000) Student Finance Act 2000
wetenschappelijk academic
wetenschappelijk personeel academic staff
wetenschappelijke kernloopbaan (HR term) core academic career
wetenschappelijke publicaties academic publications
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Netherlands Scientific Council for Government Policy
wetenschapsagenda academic calendar
wetenschapsbeleid research policy, academic policy
wetenschapsbeoefening pursuit of science (beta)/scholarship (niet-beta), scientific and scholarly practice
wetenschapscommissie research committee
wettelijk collegegeld statutory tuition fee
wettelijke bepalingen legislative provisions
wettelijke verplichting statutory obligation
WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek) Higher Education and Research Act
wijzigingen vereisen necessitate changes

Gebruik de "*" voor of na een woord om alle termen te vinden waarin dit woord voorkomt.
Bijv. met *stud* vindt u afstudeerscriptie maar ook studentenhuis.