Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Dictionary

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z

  Nederlands English

Nederlands English
vaardigheid skill
vacant stellen become vacant
vak: keuzevak of verplicht vak/een vak volgen module: elective and compulsory modules/take a module in…
vakantie leave
vakantie-uitkering holiday allowance
vakantiedagen holiday days
vakcoördinator course coordinator
vakevaluatiesysteem course evaluation system
vakgebied field, specialisation
vakgerelateerd subject-related
vakinhoud module content
vakkennis expert knowledge
vakkenpakket combination of modules
vakkenpakketeisen module requirements
VAR (Verklaring ArbeidsRelatie) Declaration of Independent Contractor Status
variant track
vast budgettaire- / begrotingscomponent fixed budget component
vast percentage fixed percentage
vaste aanstelling permanent appointment (non-WP)
vaste commissie standing committee
vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening Permanent Committee for Academic Practice
vaste formule fixed formula
vaste kosten fixed costs
vaste verwachtingen fixed expectations
vastgestelde doelstellingen established targets
veldonderzoek field research
veldwerk field work
veranderingsbereidheid (HR term) being open to change
veranderingsgerichtheid (HR term) change-mindedness
verantwoordingsplicht punten accountability points
verbeterplan improvement plan
verblijfskosten accommodation expenses
verboden door prohibited by
Verbonden partij Related party
verbonden partijen, gelieerde partijen affiliated parties
verbreken (v.e. contract) terminate
verdediging (van proefschrift) defence
verdeeld binnen de universiteit distributed within the university
verdeeld over distributed across
verdere groei stimuleren to facilitate further growth
Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) Association of Universities in the Netherlands
vergaderzaal meeting room
vergelijkend onderzoek comparative research
vergezellen van to accompany by
vergoedingen en tegemoetkomingen allowances and reimbursements
Vergunning tot Verblijf residence permit
verhouding tussen academische- en ondersteunende staf ratio of academic staff to support staff
verhuiskosten (vergoeding) reimbursement of relocation expenses
verklaring (schriftelijk) certificate
verklaring aanvang werkzaamheden commencement of work declaration
verklaring van de thesaurier comptroller’s letter
verkorte opleiding fast-track degree programme
verlenen (v.e. titel) confer (a title on somebody)
verlengen (v.e. contract) continue
verlening v.e. titel conferral of a title
verlofaanvraag applying for leave
verlofregelingen leave schemes
verlofregistratie register leave hours
verlofregistratiesysteem (TIM) leave registration system (TIM)
vermindering administratieve lasten limiting administrative burdens
verplicht vak obligatory/compulsory module
verplichte literatuur required reading
verrichten van onderzoek to do, conduct research
verslag report
verslag v.e. beoordelingsgesprek assessment report
verslag v.e. functioneringsgesprek performance report
vertraging oplopen suffer delay
vertrekregeling (HR term) redundancy package
vertrouwenspersoon confidential adviser
Vertrouwenspersoon Confidential Adviser
vertrouwenspersoon ongewenst gedrag confidential counsellor (sexual harrassment)
vervolgcursus follow-up course
verwevenheid van onderwijs, onderzoek en valorisatie interconnected education, research and valorisation
verzoek tot aanstelling (formulier) application for appointment (form)
vice-decaan deputy dean
vliegtuighal 'Aeroplane Hall'
voertaal language of instruction
voldoen aan To meet conditions
Voldoet aan de gestelde eisen, verdere ontwikkeling gewenst Further development desired
Voldoet duidelijk aan de gestelde eisen At expected level of performance
Voldoet niet aan de gestelde eisen Below expected level of performance
volledig verantwoordelijk voor holds full responsibility for
volledige beurs full grant
voltijd full-time
voltijdsprogramma full-time degree programme
voltijdstudent full-time student
voltijdstudie full-time degree programme
volwasseneneducatie education for adults
vooraanmelding preliminary registration
vooraanmeldingscijfers preliminary registration figures
voorbereidend jaar preliminary year
voordragen (voor benoeming) nominate
voorgestel beslissing zal ingediend worden voor The proposed decision will be submitted to
voorgestelde overeenkomsten zijn ingediend voor goedkeuring The proposed agreements are submitted for approval
voorjaarsnota regering Cabinet’s Spring Memorandum
voorjaarsoverleg spring consultation
voorkennis (verplichte v. voor studie/vak) (programme/module) prerequisites, prior knowledge
voorlichter (persvoorlichter) public relations officer
voorlichting (naar de pers) press briefing
voorlichtingsactiviteiten informational activities, information provision activities
voorlichtingsbrochure information brochure
voorlichtingsdag information day
voorlichtingsmarkt information fair
voorlichtingspakket package of information
voorlopige beschikking / besluit nemen to make a provisional decision on
voorlopige toelating conditional/provisional admission
vooropleiding prior education
vooropleiding previous education/studies
vooropleiding(sdiploma) previous qualifications
vooropleidingseis required prior education
voorrang take precedence over
voorstel is / voorgesteld wordt It has been proposed that
voortdurend kritisch volgen monitored continually
voortentamen preliminary examination
voortgangsgesprek (P&O) progress interview
voortgezet onderwijs secondary education
voortgezette cursus advanced course
voortgezette opleiding post-graduate programme
voorwaardelijke financiering conditional funding
voorzien provide
voorzitter chairman, chairperson, chair
vorm van inschrijving (voltijdse/deeltijdse/duale vorm) attendance mode (full-time/part-time/sandwich mode)
vreemdelingenpolitie aliens police
vrije instroom unrestricted intake
vrije studierichting flexible degree programme
vrijstelling hebben to be exempted from
vrijstelling verlenen to exempt
vrijwillig ontslag voluntary termination
vrijwillig ontslag voluntary severance
VUT early retirement (scheme)
VWO-aansluiter joiner from pre-university education
VWO-diploma Pre-university (VWO) certificate

Gebruik de "*" voor of na een woord om alle termen te vinden waarin dit woord voorkomt.
Bijv. met *stud* vindt u afstudeerscriptie maar ook studentenhuis.