Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Dictionary

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z

  Nederlands English

Nederlands English
taalbeheersing language proficiency
taaleisen language requirements
takenpakket (HR term) job responsibilities
talenpracticum language lab(oratory)
teamdag (HR term) away day
technisch-wetenschappelijke informatievoorziening technical-scientific information facilities
Technische Aardwetenschappen Applied Earth Sciences
Technische Geofysica en Petrofysica (leerstoel CiTG) Applied Geophysics and Petrophysics
technische mechanica engineering mechanics
technische mechanica applied mechanics
Technische Natuurwetenschappen (Faculteit, afk. TNW) Applied Sciences (In het Engels altijd voluit schrijven!)
technische opleiding engineering degree programme
Technische Wiskunde (opleiding EWI) Applied Mathematics
technostarter high-tech start-up
tegemoet te komen aan schommelingen accommodating fluctuations
tegemoetkoming studiekosten rebate for study costs
tekenbevoegdheid signing authority
tekort (op de begroting) deficit (on the budget)
tempobeurs (system of) credit-related grants and loans
ten dien einde / daarom to that end
ten opzichte van, in relatie tot are made relative to
ten volle profiteren van to take full advantage of
tentamen examination, exam (inf.)
Tentamen Aanmeld Systeem (TAS) Examination Registration System
tenure-trackers tenure track staff
tertiair onderwijs tertiary education
terugkeergarantie return guarantee
terugkoppeliong & afronding (R&O term) feedback and finalisation
terugsturen (formulier) return a form
terugwerkende kracht, met retroactively
themavak theme course
tijdelijk personeel temporary staff
tijdelijke aanstelling temporary appointment
tijdig actie ondernemen / handelen to take timely action to
titel title
titulatuur (system of) titles, forms of address
TNO Netherlands Organisation for Applied Scientific Research
toegang (tot een opleiding) entrance
toegangsselectie selection for admission
toegekend awarded
toegelaten worden be admitted
toegepast onderzoek applied research
Toegepaste Wiskundige Analyse Applied Mathematical Analysis
toegestane afwijkingen allowable deviations
toegevoegd deskundige additional expert
toegevoegd docent lecturer
toegewezen aan assigned to
toegewezen krijgen be assigned
toegewijde / specifieke onderwijs taken dedicated educational duties
toehoorder guest student
toekomstige student prospective student
toelage allowance
toelaten admit
toelating admission
toelatingsbeperking intake restriction
toelatingsbesluit admissions decision
toelatingsbewijs notice of admission, proof of admission
toelatingscommissie admissions committee
toelatingsdiploma admission(s)/entry/entrance qualifications
toelatingseisen admission(s)/entry/entrance requirements
toelatingsexamen entrance examination
toelatingsquotum (admissions) quota
toelatingsrecht right to admission
toelatingsverzoek beoordelen/verwerken/bevestigen assess or review/process/acknowledge an application
toelatingsverzoek indienen/annuleren submit/cancel an application
toelichting inschrijfformulier enrolment/registration information
Toereikende beheersing Adequate control
toetsing (examineren) assessment
toetsingskader (gaat om beoordeling) assessment framework
Toetsingskader voor Joint Education Assessment Framework for Joint Education
toetsingsmethode (mbt examens) method of assessment
toetsingsprocedure (beoordeling van bijv opleiding) assessment procedure
toewijzen allocate
toewijzen van geld to assign money to
toewijzing over afdelingen heen allocations across departments
toewijzing van middelen allocating resources
toezichthouder monitor
toga en baret (met) in cap and gown
toonaangevend tijdschrift leading journal
topfunctie (HR term) leading position
tot een principieel besluit komen over to reach a decision in principle on
totaal beschikbare budget total available budget
totaal inkomsten, totaal verdiensten all incomes earned
transferpunt research liaison office
trefwoord keyword
trekker initiator
tussenpersonen intermediaries
tussentijdse evaluatie interim evaluation
tweede geldstroom indirect funding
tweefasenstructuur two-tier structure

Gebruik de "*" voor of na een woord om alle termen te vinden waarin dit woord voorkomt.
Bijv. met *stud* vindt u afstudeerscriptie maar ook studentenhuis.