Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Dictionary

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z

  Nederlands English

Nederlands English
sabbatical (HR term) gap year
salarisbetalingen salary payments
salarisschaal (incremental) salary scale
salarissen structureel verhogen To increase salaries structurally
salarisspecificatie salary specification
samenstelling van composition of
samenwerking co-operation
samenwerkingsprogramma joint programme
samenwerkingsverband partnership, collaboration
schakelklas/programma bridging programme
schrijfopdracht written assignment
scriptie thesis, Bachelor's thesis, Master's thesis
Secretaresse Administrative Secretary
Secretaris Onderzoek Research Secretary
Secretaris van de Universiteit Secretary General
Secretaris van de universiteit Secretary to the Executive Board
Sectie research groep
sectieleider research group leader
sector sector
Sectorale CAO-tafel Sectoral collective bargaining processes
secundaire arbeidsvoorwaarden employment benefits, fringe benefits
selectie selection
selectie aan de poort selective intake, selection for admission
selectieve instroom selective intake
semester semester
semesterindeling semester breakdown
seminar (voor vakgenoten) symposium, colloquium, one-day conference
serre (Faculteit Bouwkunde) glazed atrium
situatie op de arbeidsmarkt employment situation
slaagpercentage pass rate
slagen (voor een examen) to pass (an exam)
slagingskans in de bachelor Bachelor’s pass rate
slagingskans, kans van slagen The chance of success
sluitingsdatum closing date
sociaal jaarverslag annual social report
sociëteit (gebouw v.e. vereniging) club building
sofinummer social-fiscal number
sollicitant applicant
sollicitatie application
sollicitatiegesprek interview
solliciteren (naar) apply (for)
speerpunt research priority
spilleeftijd 'pivotal age'
spreekuur consultation hour
staf (wetenschappelijk) academic staff
stage internship
stage lopen to have/do an internship
stagebegeleider internship supervisor
stagecontract internship contract
Stagecoördinator Internship Officer
stagejaar internship year
stageplaats internship
stageplaats zoeken/aan stage beginnen look for /start an internship
stageproject internship project
stapelen (van studies) to take one degree after another
starten to get underway
startkwalificatie starter qualification
statuut statute/charter
stellingen (bij proefschrift) (supplementary) propositions
steunpunt studiefinanciering regional office for student grants and loans
stichting foundation
stimulans incentive
stoomcursus crash course
strategisch beleid mission statement
strategisch gedrag strategic behaviour
strategisch plan strategic plan
strategische beleidsprioriteiten strategic policy priorities
strategische financiele / bekostigingscomponent strategic funding component
strategische keuzes maken make strategic choices
strategische koers strategic course of
strategische ruimte strategic space
streefcijfers targets
strengere controle over / strictere beheersing van stricter control over
studeerbaarheid "studiability"
studeergedrag study habits
student (gebonden) subsidie student grant
student-assistent student teaching assistant
student-gecentreerd onderwijs student-centred teaching / student-oriented teaching
studenten (uit eigen land/buitenland/de EU/die even in buitenl. studeren) home or domestic/ international/EU/study abroad students
Studenten Service Centrum Student Services
studentenartsen university-contracted doctors (General Practitioners)
studentenbeleid student policy
studentendecaan central student counsellor
studentenflat student hall/hall of residence
studentenhuis student house
studentenhuisvesting student housing / student accommodation
studentenkamer student room
studentenleven student life
studentenovereenkomst student contract
Studentenpsycholoog Student Psychologist
studentenraad Student Council
studentenstatuut student charter
studentenuitwisseling student exchange
studentenuitwisselingsprogramma student exchange programme
studentenvisum student visa
studentenvoorzieningen student facilities
studentenwerkplek student workspace
Studentgerichte Ondersteuning Student Support
studentmentor student mentor
studentmentorenproject student mentor project
studenttevredenheid student satisfaction
studeren do/take a degree (in)
studie degree (course) programme
studie aanbieden/beginnen aan een studie offer or provide a degree/start a degree
studie-advies recommendation
studieaanbod courses/programmes on offer
studieadviseur academic counsellor
studiebegeleiding study support / student support and guidance / supervision
studiebegeleidingssysteem student supervision system
studiebeurs grant
studieboek textbook, coursebook
studiecentrum centre for … studies
studieduur duration of study
studiefinanciering (system of) student grants and loans
studiefinanciering aanvragen apply for a grant
studiegroep study group
studiejaar academic year, year of study
studiekeuze programme choice
studiekosten study costs
studielast study load
studielening student loan
studieleningssysteem student loan system
studiemateriaal course material
studiemethode study method
studieonderdelen study components
studieopbouw degree structure
studieplaats study space
studieprestatie academic achievement (cijfer=result)
studiepunt credit, credit point
studiereis (HR term) educational trip
studierichting degree programme
studierichtingen degree programmes
studietempo student progress
studieverblijf (buitenlands) period of study abroad
studievereniging (van studenten van een opleiding) study association
Studievereniging i.d. Student Association i.d.
studieverlenging extra time
studievertraging oplopen delay (in the progress of one's studies)
studievoorlichting information for prospective students
studievoortgang academic progress
studievoortgangbelemmerende factoren factors that impede progress
studievoortgangscontrole monitoring student's progress
studievoortgangsnorm student progress norm
studieweek study week
subkwalificatie partial evaluation
submandateren sub-mandate
subsidie subsidy, financial support, grant
summer school summer school
syllabus reader

Gebruik de "*" voor of na een woord om alle termen te vinden waarin dit woord voorkomt.
Bijv. met *stud* vindt u afstudeerscriptie maar ook studentenhuis.