Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Dictionary

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z

  Nederlands English

Nederlands English
R&O Cyclus (R&O term) R&D Cycle
R&O training (R&O term) R&D training course
R&O-formulier (R&O term) R&D Form
R&O-gesprek (R&O term) R&D meeting
R&O-verslag of gespreksverslag (R&O term) R&D report
Raad van Hoogleraren Council of Professors
Raad van Hoogleraren Board of Professors
Raad van Toezicht Supervisory Board
raamwerk contracten / overeenkomsten framework contracts
randvoorwaarde precondition
realisatie voortgang the progress of the realisation of
receptie (formele gelegenheid met drankjes) drinks reception
recht hebben op een vrijstelling/beurs/lening/vergoeding be entitled to an exemption/a grant/a loan/reimbursement
recht op inzage right to inspect
rechtsbescherming legal protection
rechtstreeks toelaten admit directly
rectorencollege council of university rectors
referaat (houden) (give a) lecture/paper
referentie (schriftelijk) letter of recommendation
Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS) Graduation Support Scheme
Regeling Nevenwerkzaamheden Ancillary Activities Regulations
Regeling R&O TU Delft (R&O term) R&D Cycle Regulations for TU Delft staff members
regels opleggen impose rules
reglement regulations
regulier regular
reguliere financiering regular funding
reis- en verblijfskosten travel and accommodation expenses
rekening brengen, in (collegegeld) charge tuition fees
rekeningen / declaraties / facturen goedkeuren approving invoices
rekenschap accountability
rendement (aantal studenten dat studie haalt) pass rate
rente beleid interest policy
rentedragende lening interest-bearing loan
renteloos voorschot interest-free loan
reorganisatie restructuring (scheme)
reservegecommitteerde deputy external examiner
reserves (bestemde) provisions
resulaten outcomes
resultaatsgebieden performance areas
resultaatsverplichting requirement to meet a target
retentie retention
retourneren (documenten) return documents
richting geven provides direction for
richtlijnen guidelines
rijksbijdrage government contribution
rijksbijdrage voor onderwijs en onderzoek government contributions for education and research
risico's vermijden avoiding risks

Gebruik de "*" voor of na een woord om alle termen te vinden waarin dit woord voorkomt.
Bijv. met *stud* vindt u afstudeerscriptie maar ook studentenhuis.