Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Dictionary

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z

  Nederlands English

Nederlands English
P&O adviseur HR Advisor
Paasvakantie Easter Vacation
parallelle vakken courses running in parallel
paranimf "helper at the defence of a dissertation"
participatie van werknemers employee participation
particuliere ziektekostenverzekering private health insurance
partnerinstelling partner institution
passiva liabilities
pedel beadle
pensioenopbouw Accrual of pensions
pensioenpremie pension premium
Pensioenregeling Pension scheme
pensioensgat (HR term) pension gap
penvoerder coordinating university/faculty
penvoerende promotor corresponding supervisor
per 3 mei 2004 as of 3 May 2004
periodiek (van het salaris) increment
periodiekmaand month of the annual salary increase
Personeel en Organisatie Human Resources
personeelsadvertentie job advertisement
personeelsbeleid personnel management
personeelsfunctionaris personnel officer
personeelszaken personnel matters
personeelszaken (hoofd) chief personnel officer
persoonlijk / individueel studieplan Individualised study plans
persoonlijk rooster personal course schedule
persoonlijke beoordeling personal assessment
persoonlijke omstandigheden personal circumstances
persoonlijke ontwikkeling personal development
persoonlijke uitgaven personnel expenses
perspectief angle, perspective
persvoorlichter media relations officer
plaatsingsadviescommissie Assignment Advisory Committee
plaatsingsgesprek assignment interview
Plaatsingsprocedure TU Delft TU Delft Assignment Procedure
plan van aanpak plan of action
plan van aanpak plan of approach
planningsperiode planning horizon
plenaire vergadering plenary meeting
plichtsverzuim neglect of duty
portefeuilleverdeling distribution of portfolios
positie aanvaarden take on the position
post-academisch onderwijs postgraduate courses
Post-Academisch Technisch Onderwijs Continuous Professional Development (CPD)
post-academische diploma's post-academic degrees
post-doc (de aanstelling) post-doctoral position
post-doc (de persoon) post-doctoral researcher
postacademisch postgraduate
postacademisch postgraduate
postcode postal code
postdoc post-doc
practicum laboratory course
praktijkleerstoel Chair/Professor of professional practice
praktisch raamwerk practical framework
praktische oefening practical exercise
praktiserende beroepsbeoefenaren practising professionals
presentiestrook attendance slip
prestatie van activiteiten performance of activities
prestatieafspraak performance agreements
prestatiebekostiging performance-related funding
prestatiebeoordelingen performance reviews
prestatiebudget onderdeel performance budget component
prestatielening achievement-related loan
probleem-gestuurd problem-oriented
productgroep division
proefschrift dissertation
proefstuderen trial studying
proeftijd probationary period
proeve van bekwaamheid (Onderwijscentrum FOCUS) Proof of Competence
profiel (in voortgezet onderwijs) subject cluster
profielschets profile
profilering positioning
programma programme
programmacoördinator programme coordinator
programmering van het onderwijs schedule of the degree programme
projectvoorstel project proposal
promotie defence of the doctoral dissertation
promotie (de ceremonie) PhD conferral ceremony
promotie rendement PhD completion rates
promotie-onderzoek PhD research
promotiebeleidsplan PhD award policy plan
promotiebonus doctoral bonus
promotiecommissie doctoral committee
promotieplaats PhD position
promotieproject doctoral project
Promotiereglement Doctoral Regulations
promotietraject Doctoral Programme
promotiewerk PhD work
promotor promotor
promotores promotors
promovendi doctoral candidates
Promovendus PhD Candidate
promovendus doctoral candidate
promovendusopleiding PhD programme
promoveren (de bezigheid) to prepare a doctorate/taking a PhD
promoveren (de ceremonie) to obtain one's doctorate
propedeuse (diploma) first-year diploma
propedeuse-examen first-year degree audit
propedeuseverklaring first-year transcript

Gebruik de "*" voor of na een woord om alle termen te vinden waarin dit woord voorkomt.
Bijv. met *stud* vindt u afstudeerscriptie maar ook studentenhuis.