Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Dictionary

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z

  Nederlands English

Nederlands English
na afstemming / consultatie met following consultation with
Naar rato van aanstelling Pro rata basis
nachtwaker night security guard
nadat er is geinventariseerd after an inventory has been made
nakijktermijn marking period/deadline
Naleving Compliance
nascholing continued education
naslagwerken reference works
nationaliteit nationality
Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie Accreditation Organisation of the Netherlands & Flanders
Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening Netherlands Code of Conduct for Scientific Practice
Nederlandse Organisatie voor Internationale Samenwerking in het Hoger Onderwijs (Nuffic) Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher Education (Nuffic)
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) Netherlands Organisation for Applied Scientific Research
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) Netherlands Organisation for Scientific Research
negatief advies (studie-advies) negative advice
netto (salaris) net (salary)
nettoloon net wage
Nevenwerkzaamheden Ancillary Activities
niet-bekostigde instellingen non-government-funded institutions
niet-ontvankelijk verklaard worden declared inadmissible
niet-vrijwillig vertrek (HR term) disputed termination, dismissal
nieuwkomers op het gebied newcomers to the field
nominale eerstejaars studenten nominal first-year students
nominale inschrijvingsaantallen nominal enrolment numbers
Noodfonds Emergency Fund
noodzakelijke/vereiste documenten necessary/required documents
normatieve studielast official workload (vs the actual workload)
notulen minutes
notuleren take (the) minutes
notulist minutes secretary
NT-2 (Nederlands als tweede taal) (classes in) Dutch as a second language
Nuffic Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher Education (Nuffic)
nulaanstelling zero-time appointment
numerus fixus numerus clausus
numerus fixus numerus fixus ("cap on student intake")
numerus fixus opleiding limited enrolment programme
NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) Accreditation Organisation of the Netherlands & Flanders
NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) Netherlands Organisation for Scientific Research

Gebruik de "*" voor of na een woord om alle termen te vinden waarin dit woord voorkomt.
Bijv. met *stud* vindt u afstudeerscriptie maar ook studentenhuis.