Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Dictionary

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z

  Nederlands English

Nederlands English
maandelijkse financiele rapportage monthly financial reports
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Corporate Social Responsibility (CSR)
Machtiging voor Voorlopig Verblijf authorisation for a temporary stay
machtigingsformulier authorisation form
major/minorstructuur major/minor structure
man-vrouwverdeling (HR term) gender diversity
mandaat mandate
mandaat regelingen mandate regulations
mandaat uitvoeren carrying out mandates
mandateren issue mandates
mantelcontracten (Wet Poortwachter) Master contracts
master diploma behalen, master opleiding afronden completing a Master’s degree
master instroom MSc intake
masteraanbod Master's programmes/degree courses offered
masterdiploma Master's degree certificate
masterfase Master's degree programme
masteropleiding Master's degree programme
masterprogramma Master's degree programme
masterstudent graduate/Master's student
masterstudie Master's degree programme/degree course
mastertitel Master's degree
mastertrack Master's track
Mate van zekerheid Confidence levels
medebeoordelaar (R&O term) co-assessor
medestudent fellow student
Medew. administratieve processen en systemen Administrative Processes and Systems Officer
Medewerker internationale programma’s Assistant Coordinator for International Programmes
Medewerker internationale relaties Assistant Coordinator for International Relations
Medewerker onderwijsontwikkeling Education Development Officer
medewerkersportaal employee portal
medezeggenschap employee participation
medezeggenschapsorgaan employee representative body
medezeggenschapsraad Works Council (centrally)/Personnel Committee (in each faculty)
Mediamatica Mediamatics
meeloopdagen taster days
meerjaren spaarmodel long-range savings model
meerjarenplannen multi-year plans
Meerwaarde of toegevoegde waarde added value
mentor (studentmentor) student mentor
mentoraat mentorship
mentorenteam mentor team
met emeritaat gaan retire
met inachtneming van in compliance with
met ingang van with effect from
met lof with distinction
middelbare school secondary school
middelbareschooldiploma secondary school certificate
middelen reserveren voor toekomstige investeringen to reserve resources for future investments
middelenverdeling distribution of resources
Middenloon Average salary
miljard a thousand million
mindere (lager geplaatste) subordinate
minderheid minority or ethnic minority
minimumeisen minimum requirements
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Minister of Education, Culture and Science
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Ministry of Education, Culture and Science
Ministeriële Regeling Ministerial Order
minnelijke schikking amicable settlement/ settlement by agreement/out of court
minor minor
missie mission
mobiliteit mobility
Mobiliteitsvergoeding Travel/Mobility allowance
moderniseringsprocessen modernisation processes
modulair modular
modulair onderwijs modular curriculum
modulaire opleiding modular degree programme
module module
momenteel wordt overwogen om Consideration is currently being given to
mondeling examen oral examination
motivatiebrief motivation letter
MUB University Government (Modernisation) Act 1998 (NB: the brackets do not indicate optionality here)
MVV authorisation for a temporary stay

Gebruik de "*" voor of na een woord om alle termen te vinden waarin dit woord voorkomt.
Bijv. met *stud* vindt u afstudeerscriptie maar ook studentenhuis.