Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Dictionary

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z

  Nederlands English

Nederlands English
kaderdocument the framework document
kan beter in de organisatie geïmbed / verankerd … can be better embedded in the organisation
kandidaat (bij sollicitatie) applicant
kantoortijden office hours
kengetal indicator
kennisdomein knowledge domain
kennisinstelling knowledge institution
kenniskring knowledge network
kennisoverdracht transfer of knowledge
kennistechnologie knowledge engineering
kernbegrip core concept
kernleerstoel key domain chair
kernonderdeel core component
kernprogramma core programme
kerntaak core activity
kerntaken core duties
kernvak core module
Kerstvakantie Christmas Vacation
keurt goed approves
keuzepensioen ABP Multi-Option Pension
keuzeprofiel study profile
keuzevak option, elective, optional/elective subject
kiesreglement electoral regulations
kiezen choose (a major/minor) or take (a subject)
kilometervergoeding kilometre allowance
kindercentrum childcare centre
Kinderdagverblijf (KDV) daycare centre
kinderopvang childcare facilities
Kinderopvangregeling TU Delft TU Delft childcare regulations
klacht indienen/onderzoeken/oplossen/onderbouwen file/investigate or examine/resolve/substantiate a complaint
klachtencommissie complaints committee
klachtenprocedure grievance procedures
Klachtenregeling Ongewenst Gedrag Regulations for complaints about undesirable behaviour
klankbord sounding board
klantendag (Bibliotheek) customers' day
kleine examencommissie Board of Examiners subcommittee
kleinschalig small-scale
koerswijziging change of course
komende planjaar the coming planning year
Koninklijke Bibliotheek Royal Library
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences
kortingen reductions
kosten (zn) costs
kosten categorie expense category
kosten kunnen sterk verschillen costs can differ sharply
kosten niveaus van faciliteiten cost levels of facilities
kosten woon-werkverkeer commuting expenses
kosten-batenanalyse cost-benefit analysis
kosten-batenverhouding cost-benefit ratio
kostendekkend cost-effective
kunnen achterlopen they may fall behind
kwalificatie (betekenis van) (R&O term) Explanation of qualification
kwalificatie (R&O term) qualification
kwalificatie-overzicht (R&O term) qualification scheme and explanation
kwaliteit van lesgeven quality of lecturing
kwaliteitsbewaking quality control (in het systeem van kwaliteitsbewaking, vaak "controls")
kwaliteitszorg quality assurance
kwartiermaker quartermaster

Gebruik de "*" voor of na een woord om alle termen te vinden waarin dit woord voorkomt.
Bijv. met *stud* vindt u afstudeerscriptie maar ook studentenhuis.