Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Dictionary

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z

  Nederlands English

Nederlands English
identificatiebewijs identification/ID card
identificeren to identify
implementatie van het lange-termijn faculteitsplan implementation of the long-range faculty plan
in de afspraken / overeenkomsten opnemen enter into agreements
in de komende maanden In the coming months
in de notulen opnemen enter in the minutes
in het contract opnemen enter into contracts
in overeenstemming met in compliance with
in overleg met in consultation with
in rekening brengen charge
in stellen to set up
in werking treden op to enter into force on
in zijn/haar functie van in his/her capacity as
inauguratie inauguration
inaugurele rede inaugural lecture
inbedden embed
inbedding embedment
inbeddingsgarantie institutional guarantee
inbreng contribution
incidenteel incidental
incidentele verhogingen incidental increases
Inconsistentie Inconsistency
index index
indienen submit
indienen (v. aanvraag)/klacht submit (an application) /file (a complaint)
indiensttreding after you started the job
indirecte en contractuele kosten indirect and contract funding
indirecte financiering / bekostiging indirect funding
indirekte kosten Indirect costs
Individueel Studie Plan Individual Study Plan
Individueel studieprogramma (ISP) Individual Study Programme
individuele minor individual minor
individuele trajectbegeleiding (uit: Wet Poortwachter) individual case management
informant (R&O term) informant
Informatie Beheer Groep (IBG) Information Management Group (IBG)
informatiebalie information desk
Informatiemanagement Information Strategy & Systems Management
Informatievoorziening Information Systems Management
infrastructurele voorzieningen infrastructure
Infrastructuur Infrastructure
infrastructuur-intensieve faculteiten infrastructure-intensive faculties
ingaande 3 mei 2004 as from 3 May 2004
ingangsdatum commencing date
ingangsdatum inschrijving enrolment effective date
ingangsvoorwaarden entry requirements
ingediend bij submitted to
ingediend voor advies / advies gevraagd submitted for advice
ingediend voor goedkeuring / goedgekeuring gevraagd submitted for approval
ingenieur (ing) BSc (Engineering)
ingenieursbureaus engineering firms
ingeschreven staan be enrolled/registered
ingeschreven studenten enrolled students
ingeschreven studenten aantallen student enrolment numbers
inhoudsopgave (table of) contents
initiatiefnemer initiator, originator
initiële opleiding initial degree programme
inkomensgrens earnings threshold
inkomsten en uitgaven income and expenditure
inkomstenbelasting income tax
inkomstenniveau behouden uit indirect gefinancierde projecten to maintain the income level from indirect funding projects
inkrimpen cut down on staff
inleveren hand in to
inloopspreekuur walk-in (office) hours
inloten (ingeloot worden) draw(ing) a university place
inlotingsprocedure lottery
inschalen (iemand) place/pay (someone) on a salary scale
inschaling (personeelszaken) salary classification
inschaling (van salaris) (R&O term) job classification
inschrijfboekje enrolment booklet
inschrijfformulier (voor de universiteit) enrolment form
inschrijfformulier (voor een cursus) registration form
inschrijfgeld enrolment fee
inschrijfjaar year of enrolment
inschrijfverzoek enrolment request
inschrijfvorm (part-time/full-time/sandwich) attendance mode
inschrijven (aan de universiteit) enrol in a programme at university
inschrijven (voor een cursus) register, sign up for a class/module
inschrijven met terugwerkende kracht enrol retroactively
inschrijving enrolment
inschrijving (als student) enrolment
inschrijving (voor een cursus) registration
inschrijvingen enrolment numbers
Inschrijvingsbeleid Enrolment Policy
inschrijvingsbewijs enrolment notice/notice of enrolment/proof of registration
inschrijvingsduur period of enrolment
inschrijvingsprocedure (voor de universiteit) enrolment procedure
inschrijvingsprocedure (voor een cursus) registration procedure
inschrijvingsregeling enrolment regulations
inschrijvingstermijn enrolment period
inschrijvingsvoorwaarde condition of enrolment
inspanningsverplichting requirement to make due effort/obligations
inspecteur-generaal (van het onderwijs) inspector general/senior chief inspector (of education)
inspectie (de inspecteurs) inspectorate
inspectie van het hoger onderwijs higher education inspectorate
inspectie van het onderwijs (lichaam) education inspectorate
instapcursus induction course
instaptoets entry test
instellen (v.e. leerstoel) establish
instelling institution
instellingen (v.h. hoger onderwijs) higher education institutions
instellingsbekostiging institutional funding
instellingsbrede planning en evaluatie cyclus institution-wide planning and evaluation cycle
instellingsbrede verordeningen / regels corporate regulation
instellingsbreed institution-wide
instellingscollegegeld institutional tuition fees
instellingsplan strategic plan
instellingstarief institutional rate
instellingstoets Institutional quality assurance audit
instemmingsrecht right of approval
institutionele ondersteuning institutional support
institutionele visie institutional vision
instituut institute
instromen enter a degree programme
instroom (van studenten) intake (aantal ingestroomde studenten) / enter a programme (activiteit van het instromen in een opleiding)
instroom (van werknemers) new hires, new staff
instroombeleid intake policy
instroomcijfers intake figures
instroomgroep intake group
instroommoment intake time
integraal management integrated management
integrale planning en evaluatie cyclus integral Planning & Evaluation Cycle
integrerende opdracht integral assignment/integral design project
intekenen voor sign up for, register for
intellectuele eigendomsrechten intellectual property rights
intensieve begeleiding intensive coaching
interactie met bedrijven interaction with the business community
interculturele vaardigheden cross-cultural capabilities
interdisciplinaire positie interdisciplinary position
interesse ontwikkelen / oproepen to generate interest
interimregeling ziektekosten employer's health insurance contribution
intern opleidingsprogramma internal training package
intern verdeel / allocatie model internal allocation model
internationaal onderwijs international education
internationale onderzoekschool international research school
internationale samenwerking international co-operation
internationale uitstraling international appeal and image
Interne beheerbaarheid Internal manageability
interne competitie internal competition
interne procesbeheersing internal process management
interne resolutie van disputen / conflicten tussen beheerseenheden Internal settlements between administrative units
interne vacaturebank internal vacancies database
interne verdeling van de bevoegdheden internal allocation of powers
interne verordeningen / regels internal regulations
interne voorlopige registratieprocedure internal preliminary registration procedure
intreerede inaugural address
introductie - nieuwe werknemers bekend maken met de organisatie employee induction
introductieprogramma introduction programme
introductieweek introduction week
invaliditeitspensioen disability pension
invaliditeitspensioen aanvullingsplan (IPAP-verzekering) occupational disability pension top-up plan (IPAP insurance)
invergelijking met in comparison to
invoeren (gegevens) enter
invullen (formulier) complete a form, fill in
invullen (positie) the position comprises …
invulling implementation
inwerking treden take effect
inwerkingtreding commencement
inzicht hebben in have insight in
is benoemd tot voorzitter van has been appointed chairman of
is gepland voor voltooiing in is planned for completion in

Gebruik de "*" voor of na een woord om alle termen te vinden waarin dit woord voorkomt.
Bijv. met *stud* vindt u afstudeerscriptie maar ook studentenhuis.