Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Dictionary

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z

  Nederlands English

Nederlands English
haalbaarheidsonderzoek feasibility study
halfjaarlijks semi-annual
halfjaarlijkse bilaterale consulaties semi-annual bilateral consultations
halfjaarlijkse terublik momenten semi-annual review moments
handelseditie commercial edition
Handleiding R&O (R&O term) R&D Guide
harde coördinatie instrumenten hard coordinating instruments
harde knip Bachelor-before-Master
hardheidsclausule hardship clause
HAVO HAVO ("higher general secondary education")
HBO schakelstudent HBO transition student
HBO-master Master's degree of higher professional education
HBO-propedeutisch getuigschrift Higher professional (HBO) propedeutic (first-year) certificate
HBO-raad Netherlands Association of Universities of Professional Education
hedendaags contemporary
heeft gevraagd has prompted
herbenoeming (HR term) reappointment
herinschrijfformulier re-enrolment/re-registration form
herintreedster woman returning to work
herkansing resit, retake
herplaatsing reassignment
herplaatsingkandidaat person eligible for reassignment
herplaatsings- of uitstroombegeleiding career or outplacement guidance
herplaatsingsmatching bij vacatures (P&O productenfolder) employee-vacancy matching
herplaatsingstoelage reassignment allowance
herstelmededeling reporting back to work
herstructureren restructure, reorganise
hertentamen resit
herverdeling redistribution
Herziening Bachelor BSc review
het aangepaste schema wait op akkoord van The revised scheme awaits the agreement of
het budget / de begroting vaststellen establishing the budget
Het College van Bestuur heeft advies gevraagd over The Executive Board has elicited advice on
het College van Bestuur overweegt The Executive Board is considering
het resultaat zal zeker toenemen the figure is bound to increase
hierboven (zie) above (see)
hieronder (zie) below (see)
hoger beroep appeal
hoger onderwijs higher education
hoger onderwijs voor ouderen/Lifelong Learning higher education for the elderly
hoger onderwijs voor volwassenen/Lifelong Learning higher education for adults
hoger onderwijs, studenten in higher education students
hogeschool University of Applied Sciences
holds a bilateral discussion BSA achieved
hoofdbestanddeel (R&O term) key component
hoofdbestanddeel (R&O term) key component
hoofdfase main phase
hoofdvak main subject
hoogleraar full professor
hoogleraar (in) professor (of)
hoogleraar op persoonlijke titel personal professor
hoogopgeleiden (HR term) highly educated people, professionals
HOOP (Hoger Onderwijs- en Onderzoeksplan) Higher Education and Research Plan
HOOP-cyclus higher education and research planning cycle
hoorcollege lecture
hoorcollegereeks course of lectures
huidige student current student
huisadres home address
huishoudelijk reglement house rules
huishoudelijke mededelingen internal announcements
huismeester (gebouwenbeheerder) concierge
huisvesting housing (students), accommodation (buildings, departments etc)
hulpvak auxiliary subject
hulpwetenschap auxiliary discipline

Gebruik de "*" voor of na een woord om alle termen te vinden waarin dit woord voorkomt.
Bijv. met *stud* vindt u afstudeerscriptie maar ook studentenhuis.