Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Dictionary

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z

  Nederlands English

Nederlands English
Gaat boven de gestelde eisen uit Exceeds expected level of performance
garantiemaanden guarantee months'
gastbegeleider guest supervisor
gastcollege guest lecture
gastdocent (voor 1 college) guest lecturer
gastdocentschap visiting lectureship
gasthoogleraar visiting professor
gastmentor guest mentor
gastouderbureau host parent office
gaststudent guest student
gastvrijheidsverklaring hospitality declaration/statement
geautoriseerde uitvoering / productie / aanpassing, geautoriseerd in uitvoering brengen commissioned
gebied (wetenschap) field
geboortebewijs birth certificate
geboortedatum date of birth
geboorteland country of birth/birth country
gebouwbeheerder complex manager
Gebouwen en Civieltechnische Constructies Building Engineering and Civil Engineering
gecentraliseerde kosten centralised expenses
Gecontroleerde financiële overzichten Audited financial statements
gedeeltelijke afkeuring partial occupational disability
gedeeltelijke beurs partial grant
gediplomeerde graduate
Gedragscode Code of ethics
gedragscode van de TU Delft TU Delft code of conduct
gedragscode voor promovendi Code of Good Practice for PhD Candidates
gedragsregels rules of conduct
gedragswetenschappen behavioural sciences
gefinancierd / bekostigd door financed by
gegadigde applicant
gehandicapte studenten disabled students
gehoord worden be heard
geldstroom (alleen letterlijk, zie eerste, tweede, derde geldstroom) flow of funds
geldverstrekker funding body/organisation, fund
gemandateerde mandatee
gemeentelijke basisadministratie, afschrift certificate of residence
gemengde studiefinanciering combined student grant
gemiddeld aantal (behaalde) ECTS van studenten in een jaar Average number of ECTS student/year
genereren van ongepaste prikkels generating inappropriate incentives
geoormerkte matching fondsen / middelen earmarked matching funds
gepositioneerd als positioned as
gepromoveerd zijn have/hold a doctoral/PhD degree
gepromoveerde doctor, person holding a doctor's degree
gerelateerd aan relating to
gerenommeerd renowned
gespreksnotities (R&O term) interview notes
gestructureerd proces structured process
gestudeerd university-educated
getuigschrift (degree) certificate
gevestigde onderzoeker established researcher
gevorderd (voor gevorderden) advanced
gewaarmerkte copie certified copy
gewogen gemiddelde weighted average
gewogen loting weighted lottery
Gezamelijke Vergadering General Assembly of Councils
goedkeuren (verzoek) approve/accept a request
goedkeuring / instemming onthouden withhold approval
gouden handdruk termination pay
graad degree
Graduation Support Scheme herzien to revise the Graduation Support Scheme
gratificatie wegens prestatie performance bonus
grensverleggend ground-breaking
grensvlak (op het grensvlak van) on the borderline of
griffie council secretariat
griffier council clerk
griffierechten court registry fees
grote examencommissie full Board of Examiners
gymnasium gymnasium "pre-university education"

Gebruik de "*" voor of na een woord om alle termen te vinden waarin dit woord voorkomt.
Bijv. met *stud* vindt u afstudeerscriptie maar ook studentenhuis.