Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Dictionary

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z

  Nederlands English

Nederlands English
ECTS ECTS
een beleids vermelding opstellen To draw up a policy stating
een beslissing indienen bij / voorleggen aan to submit a decision to
een dienst bewijzen, gastvrijheid verlenen aan, onderdak bieden, huisvesten accommodate
een jaarplan goedkeuren to approve an annual plan
een jaarplan opstellen to draw up an Annual Plan
een laboratorium inrichten furnishing a laboratory
een lezing houden (over) give a paper on, deliver a lecture on, give a talk on
een offerte indienen to submit a bid book
een overzicht is samengesteld uit An overview has been compiled of
een pilot test uitvoeren to conduct a pilot test with
een rapport indienen bij to submit a report to
een rapport opstellen to compile a report
een-na-laatste jaar penultimate year
eenmalig non-recurrent
eenmalige binnenkomst, visum single-entry visa
eenmalige uitkering one-off payment
eerste geldstroom government funding
eerste inschrijving first-time enrolment
eerste jaar first year
eerste jaar bachelor studenten first-year Bachelor’s degree students
eerstegraads upper secondary eduation teaching certificate
eerstegraads leraar teacher in upper secondary education/fully qualified teacher
eerstegraads lerarenopleiding upper secondary education teacher training
eerstegraads onderwijsbevoegdheid upper secondary education teaching qualification
eerstejaarsprogramma first-year programme
eerstejaarsstudent first-year student
eerstejaarsweekend first-years' weekend
eervolle onderscheiding distinction of honour, honourable distinction
eervolle vermelding honourable mention
effectieve verankering / embedding binnen de TU Delft effective anchoring within TU Delft
eigen bijdrage employee's contribution
eigen reserve behouden retain its own reserve
eindcijfer final mark
einddatum end date
einddiploma diploma
eindejaarsuitkering year-end bonus
eindevaluatie in het jaarrapport (R&O) final assessment given by you in the annual report
eindgesprek graduation interview
eindoordeel of totaalqualificatie (R&O term) final evaluation or final qualification
eindpeiling final evaluation
eindscriptie Bachelor's/Master's thesis
eindterm (v.e. cursus) course objective
eindtermen (v.e. opleiding) final attainment / achievement levels
eindverhandeling final thesis
elektronische leeromgeving electronic learning environment
emeritaat retirement
Emeritaat retirement
Emeritaat emeritus
Engelstalig programma programme taught in English
entameren initiate
er is een besluit genomen decision has been taken
er is een definitief besluit genomen definitive decision has been reached
er is een voorlopig besluit genomen preliminary decision has been taken
er voor zorgen dat ensuring that
er zal een besluit worden genomen decision will be made
eredoctor honorary doctor
eredoctoraat honorary doctorate
eredoctoraat toekennen aan confer an honorary doctorate on
erepromotie honorary doctoral ceremony
erepromotie conferment of an honorary doctorate
erepromotor honorary supervisor
erkend (instelling) accredited
erkend (studieprogramma) accredited
Europese publieke aanbestedingsgrens European public procurement limit
Europese publieke aanbestedingsprocedure European public procurement procedures
evaluatiegesprek evaluation interview
evaluatieoverleg (R&O term) evaluation consultation
examen degree audit / Examination (zie description)
examen (opgave) examination paper
examen afleggen take/sit an examination
examen afnemen examine
examen halen pass an examination
examen maken do/sit/write an examination
examen opgeven devise/set an examination paper
examen overdoen retake/resit an examination
examenaanvraag examination application
examenbriefje examination result slip
examencommissie Board of Examiners (BoE)
examendossier transcript
exameneis examination requirement
examengeld examination fees
examenkandidaat examination candidate
examenpakket examination subjects
examenprocedure exam procedure
examenprogramma study programme
examenreglement exam(ination) regulations
examinandus examination candidate
examinator examiner
exitgesprek final interview
expertisecentrum expertise centre
expertisegebied field of expertise, specialism
exploitatie-uitkomsten operational results
externe vacatures external vacancies
extra werkgeversbijdragen additional employer’s contributions
extraneus external student

Gebruik de "*" voor of na een woord om alle termen te vinden waarin dit woord voorkomt.
Bijv. met *stud* vindt u afstudeerscriptie maar ook studentenhuis.