Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Dictionary

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z

  Nederlands English

Nederlands English
dagelijks begeleider daily supervisor
dagelijks bestuur executive committee (of the department of)
dagonderwijs daytime courses
datum date
datum van inwerkingtreding commencement date
de bevoegdheden mandateren mandating the powers
de dato dated
de overeenkomst moet ingediend worden bij The agreement has to be submitted to
de plannen zullen uitgevoerd worden the plans are set to go ahead
de uitbreiding is afhankelijk van het verkrijgen/aantrekken van voldoende sponsors The expansion is subject to obtaining sufficient sponsorship
de uitlijning tussen the alignment between
deadline (datum) deadline
decaan (faculteit) dean
decaan (studenten) student counsellor
decanaat deanship
decentrale bestuurseenheden decentralised operational units
decentrale verordening / regel decentral regulation
declarant claimant
declaratiedetails expense claim details
deelcertificaat partial certificate
deeldiscipline subdiscipline
deelexamen interim examination
deelgebied (sub)sector
deelname eisen attendance requirements
deelnemen participate
deelnemen aan een ronde tafel bijeenkomst to take part in the round-table meeting
deeltentamen interim examination
deeltijd part-time
deeltijdaanstelling part-time appointment
deeltijdcollegegeld part-time tuition fees
deeltijdhoogleraar part-time professor
deeltijdonderwijs part-time modules
deeltijdontslag partial dismissal
deeltijdopleiding part-time degree programme
deeltijdse vorm part-time mode
deeltijdstudent part-time student
deeltijdstudent (avondopleiding) evening student
deeltijdstudent (oudere) mature student
deficiëntie deficiency
definitief overnemen to definitively adopt
delegatie van bevoegdheden delegation of powers
Delftse Allocatiesysteem Delft Allocation System
dependance office
derde geldstroom contract funding
derde geldstroom commercial funding
derde-geldstroomonderzoek contract research
detacheren second
dialoog aangaan met to enter into dialogue with
dictaat lecture notes
didactisch concept didactic concept
didactische kwaliteiten teaching qualities
dienst division
diensttijd years of employment
diensttijdgratificatie long-service bonus
dienstverband appointment
dienstverband (duur) duration of appointment
dienstverband bepaalde tijd temporary appointment
dienstverband voor onbepaalde tijd permanent appointment
Dies (Natalis) Dies Natalis, Foundation Day
Diesrede Dies Natalis lecture, Foundation Day Lecture
diploma diploma/certificate/degree certificate
diploma halen graduate/gain a degree
diploma-uitreiking graduation ceremony
diplomawaardering credential evaluation
diplomering certification
directe dialoog met direct dialogue with
directe stimulans direct incentive
directeur onderwijsinstituut director of the teaching institute
directeur onderzoekinstituut director of the research institute
directeur opleiding programme director
disciplinair onderzoek disciplinary research
disciplinaire maatregelen disciplinary action
discipline discipline
discussiecollege seminar
dispuut fraternity
dissertatie PhD thesis, dissertation
doceerlasturen teaching load hours
Docent Teacher
docent-studentverhouding lecturer-student ratio
docentgecentreerd onderwijs teacher-oriented teaching
docentprofessionalisering development of teaching skills
docentrol lecturing role / lecturing duties
doctoraal doen take one's Master's
doctoraalbul Master's degree certificate
doctoraalexamen apply for graduation to the board of examiners
Doctoraalexamen Master's degree audit
doctoraalfase Master's phase
doctoraalprogramma Master's degree programme
doctoraalscriptie Master's thesis
doctoraat doctorate
doctoraat toekennen confer doctoral degrees
doctorsbul doctoral degree certificate
doctorsgraad Doctoral/PhD degree
doel(en in geld) (money-related) goal(s)
doelmatigheidscontrole efficiency audit
doelmatigheidstoets NVAO NVAO accreditation procedure
doelstelling objective
doktersverklaring doctor's certificate
domein field, area, domain
doorberekenen (naar) charge to the budget of
doorslaggevende stem decisive vote
doorsroommogelijkheden (gebruikt als HR term) career possibilities
doorstromer (kijk ook bij 'zij-instromer') continuing student
doorstroom (gebruikt als HR term) mobility, career development
doorstroommanagement (HR term) talent management
doorstroomminor bridging minor: special minor designed to enable students to transfer directly onto a university Master’s
doorstroommogelijkheden admission possibilities
doorstroomprofiel transfer profile
doorwerken carry on working
dossier file
drempelloze doorstroom unconditional transfer
driemaandelijkse raadpleging quarterly consultation
driemaandelijkse rapportage quarterly reports
dringende noodzaak an urgent need for
dubbel diploma double degree
dubbele nationaliteit dual nationality
duurzaamheid sustainability

Gebruik de "*" voor of na een woord om alle termen te vinden waarin dit woord voorkomt.
Bijv. met *stud* vindt u afstudeerscriptie maar ook studentenhuis.