Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Dictionary

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z

  Nederlands English

Nederlands English
calamiteiten emergencies
calamiteitenverlof emergency leave
campuskaart campus card
CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) collective labour agreement
capaciteitsbeheersing restriction of intake capacity
carrière career
casus case study
cateraar catering supplier
Centraal Klachtenloket (voor studenten); afd O&S Central Complaints Desk for students
centrale aanmelding central registration
Centrale Administratieve Services Central Accounting Services
Centrale Commissie Financiele Ondersteuning (CCFO) Central Committee for Financial Assistance (CCFO)
Centrale Commissie voor de Bezwaarschriften Central Objections Committee
centrale inschrijfsysteem (SIS) central enrollment system (SIS)
centrale ondernemingsraad central works council
Centrale Raad van Beroep Central Appeals Board
centrale stimuleringsmiddelen central incentive funds
Centrale StudentenAdministratie (CSA) Central Student Administration
centrale studentenraad Central Student Council
centrale verordeningen central regulations
certificaat certificate
cijfer (berekend eindcijfer) mark/final mark
cijfer (examencijfer) examination mark, result
cijferbriefje marks sheet
circa, ca approximately, app.
co-referent PhD examiner
co-referent PhD examiner
cohort intake, cohort
cohort 1998 1998 intake, intake for the year 1998
collectief contract (ziektekosten) group policy
collectieve salarisverhoging collective salary increase
collectieve verlofdagen collective leave days
collega docent fellow lecturer
collega onderzoeker fellow researcher
college (course of) lectures
college (bestuurslichaam) board
college (hoorcollege) lecture
college geven lecture (on)
college lopen attend lectures
College van Beroep voor de Examens Examination Appeals Board
College van Beroep voor het Hoger Onderwijs Higher Education Appeals Board
College van Bestuur Executive Board
College voor Promoties Board for Doctorates
college- en examengelden tuition and examination fees
collegedictaat lecture notes
collegegeld tuition fee
collegekaart student card, university (ID) card
collegereeks course of lectures
collegevrije periode recess
collegezaal lecture room, classroom, lecture hall, lecture theatre
commissie committee
commissie van beroep appeals committee
commissie voor geschillen arbitration committee
commissiekamer committee room
Communicatiemedewerker Communications Officer
competentie competence
compleet comprehensive
computer-ondersteund onderwijs (COO) computer-assisted instruction (CAI), computer-aided learning (CAL)
conferentie conference
congres conference, congress (on)
contactonderwijs face-to-face teaching
contacturen contact hours
contract-toehoorder contract student
contractonderwijs contract education
controle achteraf ex post control, ex post audit
Controleoordeel Audit opinion
convenant covenant
coordinatie-instrumenten coordinating instruments
copromotor copromotor
Corporate Communicatie Corporate Communication
Corporate management filosofie corporate management philosphy
corps student club
Coördinator MSc projecten en BSc eindwerk BSc and MSc Project Coordinator
CROHO (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) Central Register Higher Education Degree Programmes (Central Accreditation Council)
cum laude cum laude/with distinction/with credit/with honours
curator curator
curriculum curriculum
curriculumvernieuwing curriculum revision
cursorisch onderwijs course-based education
cursusduur (van de hele opleiding) length of a degree programme
cursusduur (van een losse cursus) course duration
cursusgeld course fee
cursusinformatie course information
cursusmateriaal course materials
cursusprogramma course programme

Gebruik de "*" voor of na een woord om alle termen te vinden waarin dit woord voorkomt.
Bijv. met *stud* vindt u afstudeerscriptie maar ook studentenhuis.