Content | Menu | Taal/Language | Banners | Portal Menu

U maakt gebruik van een browser die de gebruikte web-standaarden niet of onvolledig ondersteunt.
Hierdoor kunnen afwijkingen in de lay-out ontstaan.

Afhankelijk van uw platform is deze site het beste te bekijken met een recente versie van Microsoft Internet Explorer (5 of hoger), Netscape (6 of hoger), Mozilla (1 of hoger) en Opera (6 of hoger).

Dictionary

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z

  Nederlands English

Nederlands English
baan job, position
baanbrekend pioneering, ground-breaking
baccalaureaat first degree course
bachelor diploma behalen, bachelor opleiding afronden completing a Bachelor’s degree
bachelor instroom BSc intake
bachelor-masterstelsel Bachelor's-Master's degree system
bachelordiploma Bachelor's degree
bachelorfase Bachelor's degree programme
bacheloropleiding (zoals aangeboden door de universiteit) Bachelor's degree programme, undergraduate programme
bacheloropleiding (zoals gedaan door de student) Bachelor's course
balie desk/information desk
banden tussen het VWO en de TU Delft Links between VWO and TU Delft
banencentrum job centre
banenmarkt job fair, jobs market
bankafrekening/afschrift bank statement
bankrekening bank account
baret cap
basisbeurs basic student grant
basiscursus basic/elementary course
basiseenheid research group
basiskwalificatie onderwijs Basic Teaching Qualification
basispakket (ziektekostenverzekering) basic cover package
basisvak basic module
basisvorming basic education
becijferen calculate
beding condition
bedoeling aangeven to express its intention to
bedreven proficient
bedrijfshulpverlening (BHV) in-house emergency response
bedrijfsledengroep workplace branch
bedrijfsplan operational plan
Bedrijfsrisico Business risk
bedrijfsstage business internship
beëdiging (het afnemen of afleggen van een eed) administering or taking the/an oath
beeindigen to terminate
beëindigen (v.e. contract) terminate
beëindiging dienstverband termination of employment
begeleider supervisor
begeleiding (bijstaan van werknemers) guidance
begeleiding (van studenten bij een studie) supervision
begeleidingstijd supervision time
beginnen (aan een studie/met een stage) start a degree/an internship
begintermen starting level(s), entry qualification, entry requirement
begroting budget
begroting budgetary memorandum
begrotingsjaar budget year
begrotingsoverschot surplus on the budget
begrotingsruimte budget leeway
begrotingstekort deficit on the budget
beheerseenheid management unit
beheersing control, management
beheersstructuur management structure
beïnvloed influenced
beïnvloed door affected by
bekendmaking announcement
bekostigd (instelling, opleiding) government-funded (institution, degree programme)
bekostigen bear the cost of, finance
bekostiging funding
bekostigingsmodel funding formula
belangenbehartigingsorganen van werknemers employee participation bodies
Belangenverstrengeling conflict of interest
belangrijke afwijkingen major deviations
belangrijke tussentijdse veranderingen major interim changes
belastingdienst Tax and Customs Administration
beleid policy
beleidsbureau Policy office
Beleidsdirecteur Policy Director
beleidskeuzes policy choices
beleidskwestie policy issue
beleidslijn (line of) policy
beleidsmatig policy (bijvoeglijk gebruikt), in accordance with policy
beleidsnota policy document
beleidsoogpunt policy standpoint
beleidsplan policy plan
beleidsvoorbereiding policy preparation
beleidsvoornemen policy statement
bemiddelen (ambtelijk) arbitrate
benoemen (de te benoemen hoogleraar) appoint
benoemingsadviescommissie (BAC) (HR term) Advisory Appointment Committee
benoemingscommissie appointments committee, selection committee
Benoemingstoetsingscommissie (BTC) Appointments Review Committee (BTC)
beoefening van de wetenschap pursuit of scholarship (alfavakken)/pursuit of science(niet-alfavakken)/research
beoordelen (van een persoon) appraise
beoordelen (van werk) assess
beoordeling (examen) assessment
beoordeling (personeelslid) performance appraisal
beoordelingsautoriteit (R&O term) assessment authority
beoordelingscommissie assessment committee
beoordelingscriteria assessment criteria
beoordelingsgesprek performance interview
beoordelingsgesprek (verslag van) performance report
beoordelingsperiode (R&O term) performance period
beoordelingsschaal grading scale
beoordelingsschaal (R&O term) qualifications table
bepaling provision, stipulation
beperkte doorstroom (system of) limited transfer/transfer quota (system)
beraadslagingen deliberations
beraming estimation
beroep appeals
beroep aantekenen file/lodge an appeal
beroepenveld professional/occupational field
beroepschrift (letter of) appeal
beroepserkenning professional recognition
beroepsgang appeals procedure
beroepsgericht vocational (MBO), professional (HBO)
beroepsgericht onderwijs professional/vocational education
beroepsgrond ground for appeal
beroepskeuzeadviseur careers advisor, career officer
beroepsmogelijkheid possibility of appeal
beroepsonderwijs (lager en middelbaar) vocational education
beroepsopleiding technical/vocational/occupational training
beroepspraktijk professional practice
berusten op vested at
beschikbaar budget, beschikbare begroting(sruimte) disposable budget
beslissen decide on
beslissing was genomen decision was taken
besloten om decided to
besluit (nemen) (make a ) decision
besluitvorming decision making
besluitvormingsproces decision-making process
besparingen realiseren to make savings of
bestaat uit consists of
beste docent best teacher
bestemmen (van geld) allocate
bestuur administration
bestuur (de bestuurders) board
bestuur en beheer administration and management
bestuurder administrator, governor
bestuurlijk administrative
bestuurlijk agenda administrative agenda
bestuurlijk najaarsoverleg Autumn consultation
bestuurlijke activiteiten administrative activities
bestuurlijke afspraken administrative agreements
bestuurlijke bilaterale overleggen administrative bilateral consultations
bestuurlijke dialoog administrative dialog
bestuurlijke indicatoren administrative indicators
bestuurlijke jaaragenda Annual Administrative Agenda
bestuurlijke ondersteuning administrative support
Bestuurlijke Ondersteuning, Directie Administrative Support Department
bestuurlijke overleggen administrative consultation
Bestuurlijke Zaken Corporate Affairs
Bestuurs- en Beheersreglement Executive and Management Regulations
bestuursambtenaar administrator, administrative officer
bestuursfunctie administrative position
Bestuursondersteuning (domein BO) Administrative Support (AS)
Bestuurssecretaris Secretary to the Board
bestuurstaken administrative responsibilities/duties, administration
bestuurszaken (de afdeling) administrative department, administration
bestuurszaken (hoofd) chief administrative officer
bestuurszaken (medewerker) administrative officer
betaalbaar affordable
beurspromovendus PhD candidate with a scholarship
beursstudent grant student
beurzenfonds scholarship fund
bevestigen ontvangst acknowledge
bevestigingsbrief letter of confirmation
bevestigingsbrief van aanmelding confirmation of registration
bevoegd authorised
bevoegd gezag competent authority
bevoegde partij authorised party
bevoegdheden zoeken locate powers
bevoegdheid competence, authority, power
bevordering promotion
bevorderingscriteria promotion criteria
bevordert vaardigheden fosters skills
bewaker security guard
bewaking security
bewijs van aanmelding (tentamen/vak) proof of registration
bewust belonen performance-related pay
bewust vacaturebeleid targeted recruitment policy
bezetting (personeel) total staff, staff numbers
bezoekersvisum visitors visa
bezoldiging salary
bezuiniging (inkrimping) retrenchment
bezwaar (tegen) objection (against)
bezwaarschrift (letter of) objection
bezwaarschriften letters of objection
bij gebleken geschiktheid subject to satisfactory performance
bijbaantje job on the side
bijsluiten enclose (letter)/attach (email)
bijspijker & keuzeruimteprogramma (geomatics) convergence programme
bijstandswet Social Assistance Act
bijwonen attend
bijzaken side issues
bijzonder hoogleraar endowed professor
bijzondere leerstoel endowed chair
bilateraal bilateral
bilateraal overleg bilateral consultations
bilaterale discussie houden holds a bilateral discussion
binair binary
Bindend studieadvies binding recommendation on the continuation of studies
bindend studieadvies (BSA) binding recommendation on continuation of studies (BSA)
binnenkomende studenten incoming students
binnenlandse reiskosten domestic travelling expenses
BKO certificering University Teaching Qualification certificate
blok block (course)
blokonderwijs block courses, modular courses
bloktijden (term uit flexibele werktijd) block times
boekbespreking book review
boekenlijst reading list, required reading list
boekhouding (de afdeling) accounting department
boekhouding (de boeken) accounts
boekjaar accounting year
boekjaar afsluiten closing the books for the previous year
boekwaarde book value
Bond van Nederlandse Stedenbouwkundigen en planologen Dutch Professional Organisation of Urban Designers & Planners
bonusopgave extra credit assignment
borg staan (voor iemand) stand as guarantor (for someone)
BouT (praktijkvereniging MSc track Building Technology) Building Technology Association for MSc students
Bouwtechnologie Building Technology
bovenbouwstudie graduate course
boventallig redundant
bruto (salaris) gross
brutoloon gross wage
brutosalaris gross salary
BSA binding recommendation on the continuation of studies
BSA normen BSA standards
BSc-voor-MSc regel BSc-before-MSc regulation
BTQ certificatie BTQ certification
BTW VAT
budget allocatiesysteem, budget toewijzingssysteem Budget Allocation System
budget toewijzingsdoelen budget-allocation purposes
budgethouder budget holder
budgetrecht power to approve the budget
budgettair kader, begrotingskader budget framework
budgettaire richtlijnen, begrotingsrichtlijnen budget guidelines
budgettaire ruimte, begrotingsruimte budgetary space
budgettaire-, begrotingsstabiliteit budgetary stability
Buitengewoon verlof leden werknemersorganisaties Extraordinary leave for members of employee organisations
buitenlands diploma qualifications obtained outside the Netherlands
buitenlandse student international student
buitenpromovendus external doctoral candidate
bul degree certificate
Bureau van de Universiteit Central Administration
Business Developer Business Developer
businesscampus Technopolis Technopolis business campus

Gebruik de "*" voor of na een woord om alle termen te vinden waarin dit woord voorkomt.
Bijv. met *stud* vindt u afstudeerscriptie maar ook studentenhuis.